תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר www.ima4ima.co.il

1. כללי

 

1.1. אתר זה בבעלות ומופעל על ידי קבוצת לוטם בע"מ (להלן "האתר" ו- "אנו"), שכתובתה האלקטרונית היא ima4ima@ima4ima.co.il לשם קבלת פניות אלינו ביחס לאתר.

1.2. השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קראי בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרשת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.

1.3. אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמשי באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו, לרבות הסרת תוכן שהעלת במסגרת האתר.

1.4. סטייה ולו חלקית מתנאי השימוש של האתר עלולה להסתיים בהסרת כל התכנים והמודעות מטעמך, בחסימת חשבונך, או הגבלתו או ביטולו על ידינו. מוסכם בין הצדדים כי כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו מהווה הפרה יסודית של תנאים אלו.

1.5. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

2. מהות האתר

 

2.1. לאתר זה מספר יעודים, שחלקם יפורט להלן. אנו רשאים מעת לעת לשנות את אופיו של האתר ויעודיו.

2.2. האתר מיועד לאמהות ולאמהות לעתיד.

2.3. האתר מאפשר: חשיפה לתכנים של גולשים, לתכנים מערכתיים, לתכנים פירסומיים ושיווקיים ולתכנים של צדדים שלישיים אחרים, השתתפות בסקרים ועוד.

2.4. חלק מהשימושים באתר מוגבל לבעלי חשבון באתר. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות מעת לעת את יחוד השימושים לבעלי חשבון.

2.5. הינך מאשר לנו, כי לפחות ביחסים ביננו, בינך ובין מפרסמים באתר ובין יתר המשתמשים באתר בינם לבין עצמם, לא יחולו הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכל הנוגע לפרסום ומשלוח הודעות במסגרת האתר וחלקיו השונים.

3. פתיחת חשבון

 

3.1. לשם שימושים מסויימים באתר, תידרשי לפתוח חשבון במסגרת האתר, הכרוך בשם משתמש ובסיסמא.

3.2. אינך מורשית לפתוח חשבון בשם מישהו אחר.

3.3. האתר מיועד לנשים בלבד. לשם שמירת אינטימיות ופתיחות בין הנשים העושות שימוש באתר, אם הינך גבר, הינך מתבקש שלא לפתוח חשבון באתר.

3.4. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא.

3.5. הינך מחויבת להודיע לנו באופן מיידי, אם את חושדת שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו.

3.6. אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה.

3.7. מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייבת, כי הפרטים שהינך מוסרת לנו לצורך פתיחת החשבון הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים.

3.8. אינך מורשית לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך.

3.9. יתכן שהאתר יאפשר פתיחת חשבון באמצעות פלטפורמות אחרות שבהן קיים חשבון על שימך, כגון: פייסבוק וגוגל פלוס. אף במקרה זה עליך לוודא שהפרטים והתכנים כגון: תמונתך, המועברים מפלטפורמות אלו הינם נכונים ומדוייקים; הינך מעניק לנו בהשתמשך באופציה זו לעשות שימוש במסגרת האתר בכל אותם פרטים ותכנים בהתאם לתנאי שימוש אלו, לרבות פרסומם באתר.

3.10. הינך רשאית בכל עת להודיע על בקשתך כי חשבונך יוסר מהאתר על ידנו.

3.11. פרטי חשבונך יהיו חשופים ליתר בעלי החשבון באתר, כלפינו וכלפי מפרסמים עימם אנו בקשר עיסקי.

3.12. אנו רשאים בכל עת להסיר את חשבונך באתר, אם לדעתנו הפרת את תנאי השימוש באתר.

3.13. איננו מתחייבים כי עם הסרת חשבונך, יוסרו את התכנים שהעלת לאתר או כי תחסם האפשרות להגיב אליהם או השימוש בהם בהתאם לתנאי אתר זה.

4. ניהול האתר ושימוש בו

 

4.1. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.

4.2. הינך מתחייבת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, שלא לצור עומס על מערכות האתר, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימושם של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.

4.3. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר, מכבד והוגן.

4.4. השימוש באתר מותנה בכך שהינך באופן כנה מעוניינת במידע בנושאי אימהות והריון, ומוגבל לשם מטרות אלו. חל איסור מוחלט על גולשים שימוש באתר לשם הפצת תכנים, הודעות או דבר מה אחר שאינו עולה באופן מלא ומושלם עם מטרות האתר שלעיל בסעיף זה, ובכלל זאת: אין לבצע באמצעות האתר פרסום מטעם משתמשיו, "דייג נתונים" או בדיקות שיווקיות, סטטיסטיות או מחקריות אחרות.

4.5. אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או של מנגנונים טכנולוגים הקיימים באתר או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

4.6. אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר למעט דפדפנים מקובלים על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

4.7. אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.

4.8. כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

4.9. הנך מתחייבת, כי ככל שאת מוסרת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

4.10. על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה על ידך לאתר, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל, והינך לוקחת את כל הסיכונים הכרוכים בהעלאת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.

4.11. אנו רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד.

4.12. אנו רשאים להתנות בתשלום גישה לחלקים מהאתר או לכולו, או להתנות בתשלום שימוש בתכונות, שירותים או אמצעים הקיימים בו כעת ללא בתשלום.

4.13. אנו רשאים להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, להפסיק זמנית או באופן קבוע קיומם של שירותים, תפקודים שונים או חלקים מהאתר, והנך מאשר/ת כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.

4.14. האתר יכול הכיל קישורים לאתרים אחרים. אין בהצבת הקישורים משום אימוץ או המלצה או נטילת אחריות ביחס למצוי באותם אתרים.

5. תכנים

 

5.1. אנו איננו אחראים לכל מידע או תוכן שיועלה לאתר על ידך או על ידי גולשים אחרים, ככל שתתקיים אפשרות כזו באתר, ואיננו מבטיחים לשמור אותה או להציגה באתר, או להעביר תכנים אלו באופן שלם או תקין. אנו לא אחראים לתקינות מידע זה או לדיוקו ואיננו מייצרים מצג, כי ניתן לסמוך עליו. אין במידע המופיע במדוריו השונים של האתר כדי להביע דבר מה לגבי טיב וכשירות נשואי המידע, לרבות היותם אוחזים בכל המיומנויות, ההסמכות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי חוק לשם מתן שירותיהם ומוצריהם. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים שהועלו על ידי המשתמשים לאתר הם שלהם, וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות.

5.2. כל פרסום או המלצה המופיעים באתר הינם בגדר מידע שאינו מוסמך ואינו מחייב וכל מי שנסמך עליו עושה כן על אחריותו האישית.

5.3. איננו מתחייבים לשמור את התכנים המועלים לאתר, או אלו שנוצרו בו או שהופיעו בו, ו/או לגבותם.

6. העלאת תכנים על ידי גולשים

 

6.1. אתר זה עשוי לאפשר לך להעלות תכנים אליו ובכלל זאת תמונתך או תמונות אחרות.

6.2. הינך מודעת ומסכימה לכך כי בהעלותך תכנים לאתר הם הופכם להיות פומביים, ועשויים להיות משכך מועתקים על ידי אחרים או משותפים או מפורסמים על ידי צדדים שלישיים, או על ידנו בפלטפורמות אחרות, לרבות ברשתות חברתיות שונות.

6.3. הנך מתחייבת, כי התכנים המועלים על ידך אינם נגועים: בשפה גסה, בהשמצה, בהוצאת לשון הרע, וכי הם אינם: פוגעניים, בעלי אופי מיני, גזעניים, מפלים, בעלי אופי פירסומי או שיווקי, חסומים באמצעות קוד או סיסמה, פוגעים בתקנת הציבור או בבטחון המדינה או אדם, מאיימים, נגועים בקוד מזיק, פוגעים בפרטיות, מטעים, מפרים צו איסור פירסום, מסיתים, אסורים על פי כל דין או מהווים עילה לכל תביעה פלילית או אזרחית, ועומדים בכל הדינים הנוגעים להופעת קטינים, ככל שאלו מופיעים בפרסום.

6.4. אל לך להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קניין של אחרים או שהעלאתם מהווה עוולה על פי דין.

6.5. אין להעלות תכנים הנוגעים לקטינים ללא קבלת אישור מאת האפוטרופוסים החוקיים של אותם קטינים העומדת בתנאי החוק והדין.

6.6. בהעלותך תוכן זה הינך לוקח/ת אחריות מלאה לכל התוצאות הנובעות מכך, לרבות לתגובות פוגעניות כלפי תוכן זה.

6.7. בהעלותך את התכנים: (1) אל לך להתחזות לאדם אחר או לייצג גוף שלא הסמיך אותך לייצגו, (2) הינך מאשרת, כי יש בידך את מלוא ההרשאות החוקיות להעלות את התכנים לאתר לרבות על פי דיני הקניין הרוחני, וכי התכנים למיטב ידיעתך נכונים ומדוייקים, (3) הינך מסכימה, להעניק לנו או מי מטעמנו רישיון חינם תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן המועלה או מפורסם באמצעות האתר, וכי אנו רשאים להעביר ולשתף רישיון זה עם כל גורם. הנך מצהירה, כי את בעל הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור, וכי אנו נהיה רשאים לעשות בכל זמן ואופן שנמצא לנכון כל שימוש חוקי בתכנים המועלים לפי שיקול דעתנו במסגרת האתר או במסגרות אחרות, לרבות לצרכי פירסום, מחקר וסטטיסטיקה, וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, (4) ידוע לך, כי אנו רשאים להשהות את פירסום התכנים, להפסיק פירסומם, להפסיק ולהעלותם מחדש, שלא לפרסמם כלל, לעבדם ולהציגם בצורות שונות.

6.8. יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת. אנו רשאים לקבוע מעת לעת מדיניות לגבי אופן העלאות של המשתמשים או משתמש בודד, תדירות העלאות, אופן סיווג המידע המועלה, הגבלת כמותו, סגנונו, אופן הצגתו, משך הצגתו וכיוב'.

6.9. אנו רשאים לאסור על העלאה של קישורים לאתרים אחרים, ולהסירם בכל עת.

6.10. אנו רשאים לשבץ פירסומות במסגרת העלאות של המשתמשים, בלא שהדבר יזכה את המשתמש בכל תמורה או דבר אחר.

6.11. אנו רשאים להטביע סימני זיהוי בתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.

6.12. האחריות על התכנים המועלים על ידי המשתמשים היא באופן מוחלט עליהם. אנו איננו מתחייבים לבדוק את התכנים ותקינותם, ולא עומדים מאחוריהם. אף אם נפעיל אמצעי ניטור ומעקב אחרי תכנים אין אנו מתחייבים לזהות תכנים פוגעניים או כאלו שאינם עומדים בתנאי האתר, ולא נישא בכל נזק בגינם.

6.13. אין במתן האפשרות להעלות את התכנים לאתר וקיומם בו, משום חוות דעת ו/או יעוץ משפטי בדבר חוקיות פרסום התכנים או כשרותו המשפטי ואינו משחרר אותך מלשאת באחריות בלעדית לכל אי עמידה של התכנים במדיניות הפרסום של האתר או בכל דרישה לפי תנאים אלו או לפי כל דין אחר.

6.14. אנו רשאים לדרוש ביצוע שינויים מעת לעת בתכנים המועלים על ידך או באופן הצגתם מעת לעת בהתאם למדיניות הפרסום של אתר כפי שתשנה מעת לעת.

6.15. אנו רשאים להגביל את כמות העלאות מצידה של אישיות משפטית כלשהיא.

7. בקשה להסרת תכנים

 

7.1. ניתן להגיש לאתר בקשה להסרת תכנים המופיעים בו או לביצוע תיקון בתכנים, אם לדעתך התוכן יש בו אחת מאלה:

1) התוכן מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או של הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.

2) התוכן יש בו כדי להוציא לשון הרע אודותיך או אודות הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.

3) התוכן מפר את פרטיותך או פרטיות הגורמים שבשמם הנך מגיש הבקשה.

4) יש בהעלאת התוכן יש כדי להוות מעשה שלא כדין, ולפרטו.

5) התוכן אינו הולם.

7.2. בבקשה יש לפרט: את שם הפונה, כתובת דוא"ל, טלפון לשם יצירת קשר. האם הפנייה היא בשם הפונה או בשם אחרים ולפרטם, לאשר כי כל הפרטים שבבקשה נכונים.

7.3. את הבקשה יש להעביר באמצעות תיבת "צרו איתנו קשר שבאתר".

7.4. אנו נבחן בקשתך, ונודיעך דבר.

8. הודעות פירסומיות

 

8.1. האתר משמש בין היתר כפלטפורמה להצגת הודעות פירסומיות המכילות הצעות למכר מוצריםאו לקבלת שירותים.

8.2. ההודעות מועלות על ידי צדדים שלישיים שהינם צדדים עצמאיים ונפרדים מעימנו.

8.3. תוכן ההודעות באתר הוא על אחריות המפרסם ואינו באחריותנו.

8.4. ההתקשרות בין מפרסם לבין הצד השני נעשית במישרין בינהם ולא מולנו. איננו צד לעסקות בין משתמשי האתר.

8.5. התשלומים שיבוצעו על ידך לצורך רכש מוצר או שישרות הינם תשלומים למפרסם ולא לנו.

8.6. כל האחריות ביחס למימוש ההתקשרות, טיב שירותים, תנאי ההתקשרות וכיוב' הינה באחריות הבלעדית של המפרסמים והמשתמשים באתר המתקשרים בינהם.

8.7. איננו פועלים בשם אף לא אחד מהצדדים.

8.8. קח בחשבון כי הפרטים המופיעים בהודעות נתונים לשינוי מתמיד מצידו של המפרסם.

8.9. האתר אינו אחראי לבחינת ההודעות ולהתאמתן לדין.

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו.

9.2. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.

9.3. הביטוי "אמא4אמא" ו""ima4ima והלוגו הנלווה להם, הינם סימני מסחר שלנו. הינך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב שלנו.

10. פירסומות ממומנות

 

10.1. הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות ממומנות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן/הודעות המועלה על ידך לאתר. פירסומות אלו הינן על דעתם של המפרסמים בלבד ואין אנו אחראים לתוכנן או לטיבן.

10.2. כמו כן, האתר עשוי להכיל כתבות מערכתיות שיווקיות, והינך מסכים ומודע לכך שלא בהכרח יצויין בכתבות אלו, כי הינן שיווקיות ומומנו על ידי מפרסם כלשהו.

11. סקרים

 

11.1. אנו מפרסמים סקרים שונים המאפשרים לך להשתתף בהם.

11.2. בהצביעך במסגרת הסקר הינך מסכימה כי תוצאת הצבעתך תתפרסם באתר ותועבר אל צדדים שלישיים לצרכי שיווק ומכירות, והם עשויים לצור עימך קשר בעקבות הצבעתך זו.

12. אחריות ושיפוי

 

12.1. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו, שירותיו ותכניו, הינו כמו שהוא וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין או תפקוד כלשהו, העדר תקלות או הפרעות לרבות מחיקת מידע וקריסה, יעילות, היקף חשיפות, הופעה נאותה בכל הדפדפנים, המסכים או ההתקנים או כל מימד אפקטיביות אחר או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים, כי ניתן להסתמך על המופיע באתר או על שירותיו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

12.2. למרות שהננו נוקטים באמצעי אבטחה באתר, אנו לא נישא בכל אחריות למעשה פריצה לאתר ונטילת תכנים ונתונים ממנו, או שיבושו.

12.3. אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו או במוצרים או השירותים המפורסמים בו או המוצעים באמצעותו או בעטיו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור.

12.4. את תשפיאותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן/י כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואת/ה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

12.5. הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, תזכה אותנו בתשלום פיצויים בין היתר בהתאם לנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הטרחה, ההטרדה, עוגמת הנפש שהוסבה לנו לציבור המשתמשים באתר ולאחרים.

13. שונות

 

13.1. הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

13.2. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.

13.3. אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/י את התנאים באופן מתמיד.

13.4. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז.

13.5. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

13.6. אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

13.7. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.

;